دسترسی سریع
دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣

كمبود يد و گواتر يكي از مشكلات عمده تغذيه ای در كشور بوده است. اجرای برنامه پیشگیری و كنترل "اختلالات
ناشي از كمبود يد" (Iodine Deficiency Disorders / IDD) و يد دار كردن نمک های خوراكي طي سالیان
گذشته موجب كاهش قابل ملاحظه شیوع گواتر در كشور شده است.

پايش میزان يد در نمک های خوراكي كشور، مهم ترين بخش پايش برنامه حذف اختلالات ناشي از كمبود يد
است. هدف اصلي پايش در سطوح تولید و توزيع، حصول اطمینان از میزان يد نمک، درجه خلوص و ساير ويژگي
های نمک يددار و روند اجرای برنامه در حین تولید و توزيع مي باشد.
در برنامه پیشگیری و مبارزه با اختلالات ناشي از كمبود يد، به منظور اطمینان از كفايت دريافت يد افراد جامعه،
پايش منظم و دورهای میانه يد ادرار جمعیت در معرض خطر نیز از اهمیت ويژهای برخوردار است.

با توجه به اهمیت و ضرورت كنترل كیفیت نمک های خوراكي و حصول اطمینان از میزان يد كافي و درجه خلوص
استاندارد آنها، دستور عمل اجرايي آن در همین صفحه قابل دانلود است

   دانلود : IDD_Instruction_30-3-96.pdf           حجم فایل 2051 KB