دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف کارشناس تغذیه ستاد شهرستان و ستاد دانشگاه

1-تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای برنامه عملیاتی سطح بالاتر

2-نظارت بر حسن اجرای برنامه های تغذیه جامعه و تامین و ارتقا سلامت تغذیه ای جامعه

3-نظارت برحسن اجرای برنامه مکمل یاری، مطابق با پروتکل ها

4-نظارت کارشناس ستاد دانشگاه برعملکرد کارشناسان ستاد شهرستان

5-نظارت کارشناس ستاد شهرستان برعملکرد کارشناسان تغذیه مراکز تحت پوشش و صحت زنجیره ارجاع از قبیل پیگیری موارد ارجاعی، تنظیم رژیم غذایی، تکمیل فرم های ارزیابی تغذیه ای،    صحت روش اندازه گیری شاخص های آنترو پو متریک و ....

6-اجرای برنامه های آموزشی متناسب با مناسبت ها و برنامه های ابلاغی دفتر بهبود تغذیه جامعه از طریق رسانه های جمعی به منظور حساس سازی و تاکید بر رعایت تغذیه صحیح

7-آموزش و باز آموزی متناسب با شرایط موجود به شکل مجازی و غیر مجازی برای کارکنان درون بخشی (مراقب سلامت/ بهورز/ ماما، کارشناس تغذیه، پزشک)

8-آموزش و باز آموزی به شکل مجازی و غیر مجازی برای کارکنان بین بخشی توسط ستاد دانشگاه

9-تهیه و نظارت برمحتوای آموزشی تغذیه ای مورد استفاده در فضای مجازی بخش دولتی (مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی و ...)

10-پیگیری اجرای برنامه های بین بخشی و اجرای برنامه های آموزشی و حمایتی تغذیه در سایر حوزه ها از جمله آموزش و پرورش، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، حوزه های عملیه و دانشگاه فرهنگیان

11-همکاری با سازمان های بین بخشی حوزه سلامت نظیر شهرداری و دهیاری ها برای استفاده از فضاهای شهری و روستایی جهت انتقال پیام های آموزشی تغذیه    

12-حمایت طلبی، پایش، نظارت و مدیریت برنامه های حمایتی تغذیه ای مادران و کودکان در ستاد دانشگاه و شهرستان

13-پیگیری جلب مشارکت خیرین سلامت از طریق ستاد خیرین دانشگاه توسط کارشناس ستاد شهرستان / دانشگاه برای حمایت های تغذیه ای اقشار نیازمند و آسیب پذیر تغذیه ای

14-شناسایی و معرفی مادران باردار و کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه شناسایی شده در پایگاه ها و مراکز به سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد امام و خیرین دانشگاه

15-تهیه شاخص های تغذیه ای و اراِئه پس خوراند به مراکز و شهرستان، تدوین اولویت های مداخلاتی و اجرای آنها و ارسال گزارش شاخص ها و عملکرد دوره ای به سطح بالاتر

16-تدوین گزارش عملکرد برنامه های تغذیه و برنامه های حمایتی

      17-پیگیری تامین مکمل ها با توجه به برآورد درصد و پوشش مکمل ها