دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

 

 

 

هدف کلی از اجرای برنامه کاهش معلولیت و ناتوانی ناشی از بار بیماریها و نیز کاهش مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف می باشد که در دراز مدت این هدف حاصل می شود .اما هدفی که در کوتاه مدت انتظار داریم به آن برسیم شامل ارتقای شیوه زندگی ، پیشگیری و تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماری های مهم و اولی می باشد که دستیابی به آن از طریق راهکارهای زیر می باشد :

  • تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماری ها
  • کنترل عوامل خطر
  • آموزش و مشاوره برای توانمند سازی زنان و مردان در راستای بهبود رفتار و ارتقای شیوه زندگی