دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

برنامه سلامت شهری

 

1-     مشارکت و برنامه ریزي در اجراي برنامه سلامت شهری در شهرهای بالای 50 هزار نفر.

2-     نظارت و پایش مراکز مجري برنامه.

3-     هماهنگی و پیگیري جلسات استانی، تنظیم قرارداد ، توزیع اعتبارات برنامه سلامت شهری.

4-     ارائه آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، متون آموزشی مورد نیاز پزشکان و اعضاي تیم سلامت .

5-     انجام ضریب عملکرد، حضور و محاسبه 80 %کارانه اعضاي تیم سلامت .

6-     پایش و ارزشیابی و محاسبه 20 %کارانه اعضاي تیم سلامت و کارانه پرسنل سلامت شهری.

7-     بلوک بندی و تقسیم نیروها بر اساس جمعیت ، دستورالعمل نسخه 03 و اهداف بسته خدمتی.