برنامه استراتژیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

این برنامه با همکاری نمایندگان حوزه های مختلف دانشگاه برای دوره بلند مدت 5ساله (1405 - 1401)، با شرکت در کارگاه هاي آموزشی و تشکیل جلسات منظم، با انجام بیش از 1150 نفر ساعت کار گروهی و با تکیه بر برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری، نقشه جامع علمی و سند توسعه استان خراسان رضوی تهیه و تنظیم شده است.

 

جهت دریافت برنامه و ضمایم روی لینک مربوطه کلیک کنید:

   دانلود : بیانیه رسالت ، چشم انداز و اهداف راهبردی           حجم فایل 150 KB
   دانلود : برنامه راهبردی دانشگاه 1401 تا 1405           حجم فایل 553 KB