دسترسی سریع
سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

واحد امور عمومی:

    

 

(شماره تماس داخلي 9093)

 

 

ادار امورعمومی:

 

 معاونت بهداشتي یکی ازواحدهای تحت سرپرستی معاونت بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت شهرستان میباشد که ایجادهماهنگی بین  مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستای وخانه های بهداشت  ، واحدهای ستادی  وانتقال خواسته ها و نیازهای واقعی کارکنان به معاونت محترم بهداشتي و ریاست مرکزبهداشت  و تلاش درجهت رفع مشکل آنان را برعهده دارد  . وهمچنین تهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز واحدها   ونگهداری امکانات وابنیه محل خدمت جهت ارائه بهترین خدمت باحداقل هزینه وامکانات به مردم.  لذا هدایت وکنترل کارکنان تحت سرپرستی بنحوی که ایجاد زمینه تلاش وهمکاری متقابل بین مدیریت باکارکنان وسایرکارکنان بایکدیگر و شرکت فعال درجلسات اداری محل خدمت وتوانایی لازم درپاسخگوی ودفاع ازوظایف وبرنامه‌های دستگاه درمقابل مسئولین محلی محقق گردد  و همچنین هماهنگی بین آنان باسیاست های بهداشتی وبموقع ازطرف مقام مافوق وابلاغ بمجموعه تحت سرپرستی ازدیگروظایف این واحد میباشد.

 شرح وظایف (رییس اداره امور عمومی )

 

واحدامورعمومی مرکز بهداشت دارای چندین زیرمجموعه است  ازجمله  ، واحد خدمات  ، انبار ، تاسیسات ونقلیه میباشد که باتوجه به بحث خصوصی سازی ، هم اکنون انجام امورنقلیه وتاسیسات به شرکتهای پیمانکاری وآژانسهای سطح شهرر واگذارشده ودرحال ارائه خدمت میباشند.

 

 

 

 

امتیازدهی