دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣

سوءتغذيه يكي از مشكلات تغذيه اي شايع در كودكان زير 5 سال است. از پيامدهاي نامطلوب سوء تغذيه كودكان مي توان به اختلال
در رشد و تكامل مغزي و جسمي، تضعيف سيستم ايمني بدن و افزايش موارد مرگ و مير، افزايش هزينه هاي درماني و مراقبت هاي
پزشكي، افت تحصيلي و تحميل هزينه هاي سنگين به آموزش وپرورش كشور و از دست دادن روزهاي كاري توسط والدين را نام برد
كه بار سنگين مالي بر اقتصاد جامعه هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي وارد مي سازد. فقر، ناامني غذايي، بيسوادي،
بيكاري، ناآگاهي هاي تغذيه اي، الگوي تغذيه نامناسب، دسترسي نداشتن به خدمات بهداشتي، اپيدمي بيماري هاي عفوني مثل
شيوع بيماري كوويد- 19 در شرايط فعلي و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي آن از علل بروز سوءتغذيه در كودكان مي باشند. از مهمترين
مداخلاتي كه براي پيشگيري از سوءتغذيه در گروههاي آسيب پذير تغذيه اي بايد بكار گرفته شود توانمند سازي خانوار با اجراي
طرح هاي اشتغال زايي و كمک به افزايش درآمد خانوار، آموزش تغذيه به منظور استفاده بهينه از منابع غذايي موجود و در دسترس
بويژه آموزش و توانمند سازي زنان كه مسئوليت تهيه و طبخ غذا در منزل را به عهده دارند و هم چنين كمک هاي غذايي است كه
با جلب همكاري بخش هاي مختلف توسعه بايد به مورد اجرا گذاشته شود. حمايت تغذيه اي از كودكان كه بدليل فقر دچار سوء
تغذيه شده اند از طريق تامين وتوزيع سبد غذايي استاندارد براي تامين نيازهاي تغذيه اي كودكان و بهبود وضعيت تغذيه، رشد و
تكامل آنان ضروري است.

پیرو تفاهم نامه مشترک فی مابین معاونت بهداشت و کمیته امداد امام خمینی )ره( برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه
نیازمند در مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها تحت پوشش آن معاونت که براساس شاخص های نیازمندی منطقه انتخاب شده اند، با هدف ارتقاء وضعیت تغذیه مادران باردار نیازمند تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای اجرا می شود.

 

دستورعمل برنامه های حمایتی کودکان (اخرین ویرایش سال99)  و مادران و فرم های مربوطه از همین صفحه دانلود شود

   دانلود : دانشگاه_--1300-.xls           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرم_معرفی_مادران.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : سبد_غذایی-_مادران--1401_-.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : دستورعمل_مادران_باردار_حمایتی1401.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : دستورعمل_کودکان_حمایتی99.pdf           حجم فایل 1317 KB