دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

  مسعود نامی فر

کارشناس مسئول واحد آمار معاونت بهداشتی

شماره تماس داخلی  44019085
                        

 

محمود خوشحال کلاته سادات

کاردان آمار و مدارک پزشکی

متصدی سامانه ثبت موارد فوت

شماره تماس داخلی  44019085

 

 

 

 

 

 


 

سید حمید خلیلی

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

کارشناس واحد آمار

شماره تماس داخلی  44019085

                       

 

 

 

فاطمه تکبیری

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

کارشناس واحد آمار

شماره تماس داخلی  44019085

 

 

 

 

 


 

 

 

شرح وظایف :

1-چاپ و تکثیر دفاتر گواهی فوت

2-دستورالعمل سرپرستی امور مربوط به جمع آوری اطلاعات آماری

3-طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات اماری محوله طبق اصول و فنون

4-بازدید و نظارت بر سطوح محیطی و پایش و ارزشیابی به موقع خدمات ارائه شده

5-ورود اطلاعات مربوط به موارد فوت در سامانه کشوری و ارایه تحلیل های آماری مربوطه

6-چاپ ،توزیع و دریافت زیج حیاتی و بررسیآن . رفع نقص و ارائه شاخص های مربوط به زیج حیاتی