دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

 


مسلم خوش اخلاق  (رییس اداره امور عمومی)         تماس : 44019091

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سی وی

خانم عاطفه ده نبی   (کارشناس امور عمومی)     تماس :   44019088 

 

اداره امور عمومی یکی ازواحدهای تحت سرپرستی معاونت بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت شهرستان میباشد که ایجادهماهنگی بین  مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستای وخانه های بهداشت  ، واحدهای ستادی  وانتقال خواسته ها و نیازهای واقعی کارکنان به معاونت محترم بهداشتي و ریاست مرکزبهداشت  و تلاش درجهت رفع مشکل آنان را برعهده دارد  . وهمچنین تهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز واحدها   ونگهداری امکانات وابنیه محل خدمت جهت ارائه بهترین خدمت باحداقل هزینه وامکانات به مردم.  لذا هدایت وکنترل کارکنان تحت سرپرستی بنحوی که ایجاد زمینه تلاش وهمکاری متقابل بین مدیریت باکارکنان وسایرکارکنان بایکدیگر و شرکت فعال درجلسات اداری محل خدمت وتوانایی لازم درپاسخگوی ودفاع ازوظایف وبرنامه‌های دستگاه درمقابل مسئولین محلی محقق گردد  و همچنین هماهنگی بین آنان باسیاست های بهداشتی وبموقع ازطرف مقام مافوق وابلاغ بمجموعه تحت سرپرستی ازدیگروظایف این واحد میباشد

 

واحدامورعمومی مرکز بهداشت دارای چندین زیرمجموعه است  ازجمله  ، واحد کارگزینی ، دبیرخانه و بایگانی  میباشد

 


1 کارگزینی

2 دبیرخانه

3 بایگانی