دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

 حسن شاکری - مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه معاونت بهداشتی

شماره تماس:05144019016

پست الکترونیک :shakerih1@medsab.ac.ir      

                   

        

فرزانه سعادت طلب - کارشناس گسترش و نیروی انسانی و قراردادها

شماره تماس:05144019020

پست الکترونیک :saadattalabf1@medsab.ac.ir


 حسین سلطانی - کارشناس گسترش و دبیر برنامه پزشک خانواده

شماره تماس : 05144019017

پست الکترونیک :soltanih1@medsab.ac.ir

رقیه استاجی -کارشناس برنامه سلامت شهری و بهبود عملکرد و کارشناس بودجه و HOP

شماره تماس:05144019019

پست الکترونیک :estagir1@medsab.ac.ir

طاهره جمالی نیک -کارشناس گسترش و سامانه یکپارچه بهداشت و پرونده سلامت الکترونیک

شماره تماس : 05144019020

پست الکترونیک :jamalinikt1@medsab.ac.ir

مهناز ناصح نژاد -کارشناس گسترش، آموزش و بازآموزی کارکنان , کارشناس امور بهورزی و سند تقویت شبکه

شماره تماس:05144019019

پست الکترونیک .nasehnezhadm1@yahoo.com

ابوالفضل ابارشی-کارشناس گسترش و ساختار و تشکیلات و کارشناس پزشک خانواده و بیمه روستایی

شماره تماس:05144019017

پست الکترونیک :abareshia1@medsab.ac.ir

علی سنایی فر- کارشناس بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی

شماره تماس: 05144019018

پست الکترونیک :sanaeifara1@medsab.ac.ir