دسترسی سریع
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

 

گروه گسترش شبکه

       مسئولیت هدايت و گسترش شبكه های بهداشتی و درمانی ،برنامه ريزی ،تدوين، تامین  و مديريت منابع به منظورحفظ وتوسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترين وظايف اين واحد است.