دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

 

گروه گسترش و توسعه شبکه  DEVELOPMENT NETWORK

       مسئولیت هدايت و گسترش شبكه های بهداشتی و درمانی ،برنامه ريزی ،تدوين، تامین  و مديريت منابع به منظورحفظ وتوسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترين وظايف اين واحد است./