دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

·      

بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی

 

 

1-     احداث و راه اندازي مراکز ارائه خدمات از طریق احداث فضاي فیزیکی یا از طریق استیجاری.

2-     بهبود استاندارد فضاي فیزیکی و تجهیزاتی مراکز ارائه خدمات تحت پوشش.

3-     تأمین و توزیع تجهیزات واحدهاي بهداشتی درمانی تابعه.

4-      بهبود استاندارد منابع مالی و تجهیزاتی.

5-     اولویت بندي احداث، تعیین مکان براي احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها

6-     پرداخت سرانه به خانه های بهداشت  تحت پوشش به صورت ماهیانه