منو اصلی
لینکهای مفید

دستورالعمل ها : 

دستورالعمل های  قابل اجرای در برنامه واحد بهبود تغذیه وقابل استفاده مراقبین سلامت و بهورزان در سطح پایگاهها وخانه های بهداشت  وهمچنین بسته های آموزشی وفرم های آماری 

   دانلود : pdfدستورعمل_ویتامین_د_جوانان.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود : اهن_یاری_pdf.pdf           حجم فایل 448 KB
   دانلود : 114247_پايگاه_تغذيه_سالم-_95.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود : dastoore_amaleاموزش_تغذیه_به_مراقبین.pdf           حجم فایل 477 KB
   دانلود : کارت_آموزشی_مادران__boonyad.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : IDD_دستورعمل_30-3-96.docx           حجم فایل 201 KB
   دانلود : forme_shomare_3_boonyd.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : وخودمراقبتیtaghzie.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : dastoor_vitگروه_های_سنی.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : datoore__2_بنیاد_علوی.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : یدو_فولیک_مادران_madaran.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : formeگزارش_نویسی_بسیج.xlsx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : forme_2_boonyad.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : forme_1_madaran_boonyad.doc           حجم فایل 23 KB
   دانلود : dastoore_amaleکشوری_مکمل_یاری_با.pdf           حجم فایل 708 KB
   دانلود : dastoore_amale_مکمل_یاری_ویتامین_د.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : datooreطالب_اموزش_ویتامین_د.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : datoore_amaleوزن_گیری_مادران_باردار.pdf           حجم فایل 1550 KB
   دانلود : dastoore_amaleاموزش_تغذیه_به_مراقبین.pdf           حجم فایل 477 KB
   دانلود : cheek_liste_mahd.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : cheek_list_karshenase_taghzie.pdf           حجم فایل 653 KB
   دانلود : استفاده_از_مکمل_درODO_FOLIK.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : suger.pdf           حجم فایل 475 KB
   دانلود : salt.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : oil.pdf           حجم فایل 851 KB
   دانلود : oil.pdf           حجم فایل 851 KB
   دانلود : IDD_دستورعمل_30-3-96.docx           حجم فایل 201 KB
   دانلود : بسته آموزش تغذیه ویژه مراقب سلامت.pdf           حجم فایل 2946 KB
   دانلود : مهد_روستا.xlsx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : دستور_عمل_نهائی_مهد_روستا.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : تغذیه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فلوچارت_ارجاع_4.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : فرم_شماره_5.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : 6ماهه_کمیته_امداnفرم.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : ید_ادرار.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : شاخص_های_برنامه_مادران1.xlsx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : بنیاد_علوی_فرم_2_شهرستان.xls           حجم فایل 41 KB
   دانلود : shakhes__madaran_Document.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : bonyad_alavi.xlsx           حجم فایل 45 KB