دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

 

 امور دارويي معاونت مجموعه وظايفي ازقبيل نظارت بر فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي (انبارها، مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت ) آموزش وارتقاء سطح آگاهي كاركنان و جامعه را بر عهده دارد. باتوجه به اهميت ويژه بهداشت و نقش آن در سلامت فرد در جامعه ارائه صحيح و مناسب خدمات داروئي فوق مي تواند نقش مهمي در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه داشته باشد.

با توجه به اهميت دارو درسيستم بهداشت و درمان ، تامين -توزيع - نگهداري و مصرف صحيح آن، جايگاه ويژه اي در سيستم بهداشتي دارد كه جهت دستيابي به اين هدف ، فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي كه شامل انبارهاي دارويي مراكز ، داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني ، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مي باشد، مي بايست مطابق با اصول  صورت پذيرد. در اين راستا برنامه ريزي به منظور  نظارت دقيق بر كاركرد همه واحدهاي ارائه دهنده دارواز جمله ، انبار دارويي مراكز از جهت سفارش به موقع دارو ، نظارت بر مراكز بهداشتي درماني از جهت درخواست و تحويل به موقع دارو،ثبت صحيح آمار و نظارت بر تاريخ انقضاء دارو  و ارائه صحيح آن به ببمار و نظارت بر خانه هاي بهداشت از جهت بررسي كيفيت ارائه خدمات و نحوه عملكرد درست شامل تحويل درست و منطبق با اصول علمي دارو به بيماران ، ثبت صحيح در دفتر دارويي و نيز ثبت صحيح تاريخ هاي انقضاء داروها ضروري است.

از ديگر برنامه هاي واحد دارويي،كاهش ميانگين اقلام تجويزي در نسخ مي باشد فرآيند جاري موجب كاهش عوارض جانبي ناشي از مصرف دارو و افزايش اثر بخشي داروها و كاهش بار مالي سيستم  خواهد شد كه به نفع بيماران و سيستم مي باشد.

كليه پرسنل دارويي نيازمند به آموزش مداومند. در اين راستا برقراري آزمون از جزوه هاي دارويي يا جلسات پرسش و پاسخ شفاهي و نيز انجام بازديدهاي مستمر و برنامه ريزي شده بسيار موثر است. تشخيص افراد نيازمند آموزش بيشتر و برقراري كلاس هاي بازآموزي جهت اين افراد راهكار مناسب است.

در پايان لازم به ذكر است كه آموزش و ارتقاء سطح آگاهي و مهارت كاركنان و همچنين سطح آگاهي افراد جامعه و تحقيقات و پژوهش هاي لازم در اين زمينه مكمل اصلي خدمات مذكور مي باشد. 

شرح مختصري از تاريخچه آغاز فعاليت واحد در سطح شهرستان :

اين واحد در امر تهيه ، توزيع ، نگهداري دارو جهت واحد هاي ستادي ، مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه فعالیت داشته ودر مورد

 سازمان دهي و نظارت بر عملكرد داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني از نظر پرسنل و امكانات و ساير امور بهياران فعاليت نموده و نظارت دارد .

روندشكل گيري واحد و نحوه ارائه خدمت از گذشته تا كنون :

 خدمات اين واحد در ابتدا بصورت خريد كلي توسط انبار دارو بوده و قبل از رايانه اي شدن در سال 72هر فرد شاغل در واحد امور دارو متقبل

 قسمتي از داروها بوده بطوري كه فعلا كپسول ها و قرص ها را يك نفر وساير اقلام به همين صورت در دفاتر جداگانه تا خريدها اضافه و درخواستهاي دارويي از دفاتر كسر مي شد .

اين روند در سال 78 با برگزاري طرحي در شهر كرد با عنوان نظام اصلاح تداركاتي دارو به تصويب رسيد كه روند دستي به رايانه اي تغيير نمود و درسال 91 نيز به برنامه نوين مالي تغيير يافت . 

گروههاي هدف و گيرندگان خدمت به تفكيك شرح وظايف واحد  :

 بهورزان – بهياران – پرستاران – ماماها – تكنسين دارويي  و واحدهاي ستادي