دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

    

 

فعالیتهای آموزشی

1.     آموزش و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی و درمانی تیم سلامت بر اساس آخرین دستورالعمل های آموزشی برنامة

2.     آموزش و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی و درمانی جدیدالورود به سیستم ارائة خدمت بر اساس آخرین دستورالعمل های آموزشی

3.     طراحی و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی در خصوص برنامة باروری سالم

4.     مشارکت در برنامه های آموزشی گروه هدف برنامة باروری سالم با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

5.     مشارکت با دانشکدة بهداشت ، پیراپزشکی و پزشکی در امر برنامه های آموزشی برنامة باروری سالم

     فعالیتهای پژوهشی

1.     مشارکت در طراحی و اجرای بررسی ها و طرح های تحقیقاتی کشوری و منطقه ای مرتبط با برنامة باروری سالم

2.     تدوین و طراحی طرح های تحقیقاتی کشوری و منطقه ای مرتبط با برنامه باروری سالم جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و پیشنهاد برای حل مشکلات

3.     مشارکت در تهیه و ترجمه متون و مقالات علمی مرتبط با برنامة باروری سالم

4.     تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده در خصوص برنامة باروری سالم و ارائة نتایج به مسئولین

     فعالیتهای اجرایی

1.     پایش و ارزشیابی مستمر از واحدهای ارائه دهندة خدمت و ارسال پس خوراند به آنها

2.     نظارت بر نحوة تأمین و توزیع نیروی انسانی فنی گروه سلامت خانواده در سطح واحدهای ارائه دهندة خدمت 

3.     نظارت بر تأمین و تجهیز مواد ، داروهای پیشگیری از بارداری ناخواسته مورد نیاز واحدهای ارائه دهندة خدمت 

4.     بررسی و طبقه بندی نیازها و تعیین اولویتهای محلی و منطقه ای جهت تدوین برنامة عملیاتی

5.     تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامة باروری سالم به صورت ادواری جهت ارائه به مسئولین

6.     مشارکت و همکاری در تشکیل و استمرار عملکرد کمیته های فنی و اجرایی در خصوص برنامة باروری سالم

7.     جمع آوری ، بررسی و ورود اطلاعات و آمار ماهیانة فعالیتهای برنامه باروری سالم در واحدهای ارائه دهندة خدمت در قالب فرم 108 نظام نوین آماری

8.     ارسال آمار جمع بندی شدة فرم 108 آماری به صورت فصلی به دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوعه