دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

 

 اگرچه خدمات سلامت روان بعنوان جزء نهم PHCقلمداد می شود ولی دیربازی نیست که توجه مسئولین وزارت متبوعه رابه خود جلب نموده وارزش وجایگاه خود رادرحوزه سلامت بدست آورده مباحثی مانند:خشونت خانگی،شیوه های فرزندپروری سالم ،پیشگیری از سوء مصرف مواد، سلامت اجتماعی و...که هریک جایگاه ویژه ای در حوزه سلامت به خود اختصاص داده است.حوزه کاری سلامت روان به گستردگی یک جامعه است بنابراین آنرا نباید صرفا به عنوان یک واحد در نظر گرفت.امید است با توجه بیشتر مسئولین وزارت به خدمات سلامت روان وکارکنانی که در این حزه فعالیت می نمایند انگیزه مضاعفی راجهت ارایه خدمات بهینه در ایشان ایجاد نمایند.