دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

کتابخانه اکترونیک جهت دریافت دستورالعمل وراهنماهای بهداشت محیط مرکز سلامت محیط وکار 

چک لیستهای جدید مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی

 

 

 

   دانلود : form.rar           حجم فایل 768 KB
   دانلود : دستورالعمل_پایش_دستگاه_بی_خطر_ساز_پسماند.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود : راهنمای_بهداشت_محیط_مطب.pdf           حجم فایل 2558 KB
   دانلود : چک_لیست_وضیعت_بهداشت_محیط_بیمارستانها.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود : مراکز_حساس_طرح_تشدید.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : فرم_آمار_ادغام_بهداشت_مواد_غذائی.doc           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم_ید_سنجی.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرمهاي_يكنواخت_سازي.rar           حجم فایل 353 KB
   دانلود : فرم_كلرسنجي_آب_آشاميدني.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : وضعيت_جمع_آوري_و_دفع_فاضلاب_روستا.doc           حجم فایل 48 KB
   دانلود : اطلاعات_مربوط_به_جمع_آوري_زباله_روستا.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم_آماری_ارزیابی_بهداشت_محیط_مساجد.doc           حجم فایل 92 KB
   دانلود : چک_لیست_سری_اول_بهداشت_محیط.rar           حجم فایل 11196 KB
   دانلود : فرم_آماری_110_شهری.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرم_آمار_110_روستایی.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : صورتجلسه_شوراي_بهداشت_روستا.doc           حجم فایل 22 KB
   دانلود : جدول_فعاليت_هاي_بهداشت_محيط_.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : فرم_آئین_نامه_مساجد.pdf           حجم فایل 92 KB