دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣

معرفي همكاران:

 سی وی

 

حمیدرضا رحیمی  (رئیس امور اداری)

محمود توسلی (کارشناس امور اداری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

1-  نظارت و انجام امور كارگزيني كارمندان از قبيل ترفيعات ، اضافات و مرخصي طبق مقررات استخدامي و پاراف احكام و مكاتبات مربوطه.

2- نظارت بر صحت صدور

 

 

 

احكام و ارزشيابي كاركنان.

3- سرپرستي و كنترل و نظارت امور دفتري و ارسال مراسلات و بايگاني.

4- سرپرستي و كنترل در تهيه خريد تحويل ملزومات و تقسيم آن بين ادارات از طريق انبار با توجه به آيين نامه هاي مربوطه.

5- كنترل و نظارت بر انجام ماموريتها و اضافه كاريها.

6- كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم و دستورالعمل به منظور كنترل ورود و خروج اشخاص به مؤسسه متبوعه برابر دستورالعملهاي موجود.

7-سرپرستي و نظارت بر امور مربوط به نقليه از قبيل توزيع وسائط نقليه بين واحدهاي تابعه.

8-نظارت بر كليه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمائي كاركنان تحت سرپرستي.

9-انجام ساير امور مربوطه برطبق موازين و ارزشهاي اسلامي .

 

 

 

 

واحدهاي تابعه

 

بخشنامه ها

سامانه ها

سامانه ها 

اخبار

 

گالری

فرمها

 

اعلانات

 

شمارهاي  تماس

بازگشت به سايت معاونت

     

 

 

 

 

امتیازدهی