دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

برنامه سلامت سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت با برنامه ریزی در راستای آموزش شیوه های زندگی سالم به ارتقای سطح بهداشت سالمندان می پردازد. تلاش در جهت انجام کیفی آموزش و ارزشیابی در دو حیطه آگاهی و   عملکرد از فعالیتهای شاخص در این برنامه می باشد. همچنین این برنامه تلاش می کند تا کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر سازمانها را در زمینه آموزش شیوه های زندگی سالم ترغیب نمایند.  انجام مراقبت ها براساس بسته های خدمات نوین سلامت سالمندان  سهم مهمی از فعالیتهای این برنامه را به عهده دارد. انجام آموزش شیوه زندگی سالم دوران سالمندی و خدمات نوین سلامت سالمندان ، سبب کاهش بیماریهای مزمن قابل پیشگیری ، کاهش معلولیتها و کاهش مرگهای زودرس گشته و در مجموع منجر به ارتقاء سطح سلامت سالمندان و طول عمر آنها خواهد شد.