دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

سلامت دهان و دندان بعنوان یکی از اجزاء مهم پیکره سلامت عمومی نقش بسزایی در تأمین و بهبود شاخص های

سلامت فرد و جامعه دارد. دهان بعنوان اولین قسمت دستگاه گوارش و نقش آن در ساختار تغذیه و رشد و همچنین

ارتباط مجموعه دهان و دندان با مسائل روحی و روانی افراد (چهره) و همچنین ارتباط آن بعنوان یک کانون عفونی در

حالت بیماری برای سایر ارگان ها بویژه قلب و عروق .... در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست. بهره مندی جامعه از

خدمات سلامت دهان و دندان را می توان یکی از معیارهای سنجش عدالت در سلامت دانست و از طرفی تمرکز بر

خدمات پیشگیری و سلامت محور موجب میگردد تا در کنار سایر برنامه های بهداشتی بهبود شاخص سلامت دهان و

دندان و فرهنگ بهداشت دهان دندان تا حدودی در جامعه نهادینه گردد. ورود برنامه ها و طرح ها ی سلامت دهان و

دندان در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده افقی جدید و فرصتی مناسب برای اصلاح ساختار مراقبت دهان و دندان

و نهادینه کردن فرهنگ آن و بویژه در مبحث عدالت در سلامت سهولت در دسترسی مردم بویژه اقشار محروم جامعه و

مناطق کم برخوردار و یا فاقد امکانات دندانپزشکی دانست .