دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف: 

1-تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ,مطالعاتی ,تخصصی آزمایشگاهی تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوطه یا همکاری در انجام مناسبتهای فوق

2- نظارت بر بخشهای مختلف آزمایشگاه

3- نظارت و کنترل بر روی مواد اولیه دارویی و غذایی  با توجه به استانداردهای موجود

4- نظارت و کنترل بر اقدامات آزمایشگاهی محصولات دارویی و غذایی و مراقبت و کنترل دستگاههای موجود در آزمایشگاه

5- نظارت و کنترل مربوطه به تعیین میزان آلودگی هوا و سایر آزمایشات در آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط

6- نظارت و کنترل در آزمایشهای مربوطه به آب شناسی در آزمایشگاههای اختصاصی

7- نظارت  و همکاری  با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

8- بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاههای سازنده فرآورده های اختصاصی

9-انجام راهنمایی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوطه ,هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده

10- نظارت و کنترل بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم

11- نظارت و کنترل در نتایج آزمایشها تا حصول به نتایج مطلوب و مطمئن

12- همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوطه

13- شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی

14- شرکت در دادگاههای مربوطه به امور مواد خوردنی , آرایشی , بهداشتی وآشامیدنی

15- ارائه راهنمایی های لازم به کارخانه های داروسازی به منظور بالا بردن استاندارد ساخت و تکنیکهای کنترل فرآورده های دارویی

16- شرکت در دادگاههای مربوطه بعنوان کارشناس طبق درخواست و به منظور ارائه نظرات لازم تخصصی

17- نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آموزشگاههای آزمایشگاهی مربوطه

18- تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای موسسات آموزشی مربوطه

19- تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل منتشر

20- هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکز آموزشی آزمایشگاهی

21- انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید آموزشی

22-بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاههای سازنده فرآورده های اختصاصی

23-انجام کارهای آموزشی لازم برای افراد کار آموز و دانشجویان معرفی شده

24-تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه در زمینه مربوط به شغل و تعلیم به کادرهای فنی معرفی شده در خصوص انجام روشهای مورد نظر

25-شرکت در جلسات و کمیسیونها و کنفرانسها و سمینارهای علمی داخل و خارج کشور و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات مطرح شده

26-تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مافوق مربوطه