دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

                     امیرمومنان علی(ع): هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست.

  شوراهاي بهورزي وارتقاءمراقبت هاي اوليه بهداشتي

 

به طور قطع و یقین پیشرفت و توسعه هر جامعه و کشوری منوط به بهره مندی از عقل و خرد در حیات جمعی است.در سيره پيامبر اكرم (ص) نوشته اند كه آن حضرت با اصحاب خود بسيار مشورت مى‏كرد. با توجه به محوری بودن نقش خانه های بهداشت و بهورزان در ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی در روستاها ، شوراهاي بهورزي بايد به عنوان يك اصل و قسمتى از برنامه کاری اعضای تیم سلامت باشد. شوراها مايه الفت اجتماعى ، ارزش يافتن بهورزان و مشخص شدن قدر و جايگاهشان در نطام سلامت  می شود. اين حركت، موجب رشد انديشه و تفكر در سنگربانان جبهه سلامت مى شود و ميدان انديشه و نظر و شركت در آنچه به آنان مربوط است قوت می یابد. با اين اقدام، بهورزان اعتبار يافته ،پيوندهاى اجتماعى مستحكم ، رضایت مندی شغلی بیشتر و روحيه مسؤوليت پذيرى و شركت در امور قوت می یابد و این همه باعث ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی اولیه در واحدهای ارائه دهنده خدمات در روستاها می گردد.

شورای  بهورزی  در سه سطح تشکیل می گردد.

الف :شوراي بهورزي مرکز بهداشتي درماني 

ب : شوراي بهورزي شهرستان  

ج : شورای بهورزی  دانشگاه

جلسات شورای  بهورزی  برگزار شده در سال 94

شبکه بهداشت ودرمان

سبزوار

جوین

جغتای

خوشاب

داورزن

تعداد جلسات

5

6

6

4

4