دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

مجتبی معتمد :مسئول سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

 www.MotamedM1@medsab.ac.ir

www.m_motamed_26@yahoo.com

شماره تماس :  44019075    

            
اکرم رادکیش:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

مریم نجفی : کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

شماره تماس : 44019075

 

شرح وظايف

1-    جمع آوري ، جمع بندي و تحليل اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به دفتر سلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

2-   بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت

3- همكاري در انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس

4- تشكيل و شركت در كميته علمي و فني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

5-برگزاري كارگاه و سمينار و كنفرانس علمي و ...

6-تهيه متون و تدوين و ارائه رسانه و مدول هاي علمي و آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ،والدين پرسنل و كاركنان مدارس و معلمين )

 7- آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس از طريق برنامه اجرايي آموزشي

8- اجراي ضوابط ، استاندار ها و دستورالعمل هاي ابلاغي

9- بررسي و شناخت مسائل و مشكلات شهرستانها و همكاري در جهت رفع آنها

10- پيشنهاد وهمكاري در تهيه و تداركات تجهيزات و ملزومات

11- انجام هماهنگي هاي درون بخش

12- هماهنگي و همكاري با ساير بخشهاي مرتبط ، در جهت برنامه هاي سلامت مدارس و نوجوانان

13- هماهنگي و همكاري با ادارات  كل آموزش و پرورش

14- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ،كاركنان والدين دانش آموزان و ساير افراد در ارتقاء بهداشت مدارس

15- همكاري با دفتر سلامت نوجوانان و مدارس در برنامه ريزي  تفضيلي

16- همكاري در تدوين بودجه پيشنهادي و تخصيص بودجه به شهرستانها

17- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعايتهاي مدارس در مراكز خدمات جامع سلامت ،پایگاه های سلامت  و خانه هاي بهداشت تابعه

18- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش