دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

تاریخچه:

تاریخچه آزمایشگاه مرکز بهداشت بر می گردد به چندین سال پیش که با حجم مراجعین زیاد و محدودیت مکانی و باپرسنل اندک حدود 2تا 3پرسنل فنی انجام وظیفه می نمودند که بعدها طی دستورالعمل وزارتی تبدیل به دانشکده بهداشت علوم پزشکی و در نهایت جزء دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قرار گرفت از آن زمان تا کنون پیشرفت های زیادی انجام شده است بطور یکه آزمایشگاه مرکز بهداشت پذیرای مزدوجین و مراجعین ادارات مختلف جهت انجام آزمایش عدم اعتیاد و مراجعین بیماران جهت انجام آزمایشات سطح اول و دوم می باشد .

آزمایشگاه سل و مادران باردار که جهت خدمات بهتر به درمانگاه شهید الداغی شهرستان انتقال داده شده است که در آزمایشکاه سل دو نفر و در آزمایشگاه مادران باردار 4 نفر ارائه خدمات می نمایند.