دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

 

هر مرکز آموزش بهورزي دارای يك شورای مربیان است.

الف- اعضای شورای مربیان عبارتند از :مدیر مرکز( رئیس شورا)  - مربیان ثابت و شاغل ( اعضاء ثابت) - مربیان غیر ثابت و نیز سایر افرادی که حضور آنان در جلسه ضرورت داشته باشد بنا به مورد می تواننددر جلسات شورای مربیان بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

 تبصره1 : یکی از اعضای ثابت به عنوان منشی شورا انتخاب می شود.

تبصره 2 : جلسات شوراي مربيان حداقل هر ماه يك بار تشكيل ودر موارد لزوم بنا به پيشنهاد اعضاء جلسه فوق العاده برگزار مي شود. حضور حد اقل دو سوم اعضا و رييس شورابراي تشكيل جلسات ضروري است .

تبصره3 : تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس ازتنظیم صورت جلسه و امضاءکلیه اعضاء و ثبت شماره و تاریخ در دفتر توسط مدیر مرکز  به مرکز بهداشت شهرستان و در صورت نیاز به تشخیص شورا به دانش آموزان بهورزي اعلام می شود . پیگیری اجرای مفاد صورت جلسات به عهده رئیس شورا خواهدبود.

 

وظایف شورای مربیان

  • تصمیم گیری در مورد تشویق ، تنبیه , اخراج و نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان بهورزی , تغيير محل كارآموزي و ...
  • تصمیم گیری بمنظور راهنمایی در مورد حل مشکلات فردی و اجتماعي دانش آموزان بهورزی
  • تصمیم گیری در مورد حل مشکلات فنی و اداری مرکز
  • ارزیابی عملکرد مرکز با توجه به مهارت بهورزان در خانه های بهداشت و برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد مرکز
  • تصميم گيري در مورد انتخاب بهورز نمونه
  • برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد مربیان با تشکیل کارگاههای آموزشی و بازدید از سایر استانها
  • تنظیم برنامه های علمی ،فرهنگی ،اجتماعی برای دانش آموزان بهورزی
  • بررسی سایر مسایلی که نیاز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پیشنهاد رئیس یا اعضاء شورا
  • تصميم گيري در مورد نحوه آموزش بهورزان شاغل و ساير پرسنل و نحوه مهارت آموزي آنان

 در مرکز آموزش بهورزی در سال 1401تعداد 12 جلسه شورای مربیان تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.