دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

سرطان چيست؟

كلمة سرطان براي بيش از 100 بيماري مختلف در قسمتهاي مختلف بدن به کار مي رود. آنچه در همة اين بيماري ها مشترك است نقص در مكانيزم های تنظيم كننده رشد طبيعي و تكثير و مرگ سلول است. سلو لهاي سرطاني قابليت تهاجم به بافتهاي مجاور و در نهايت گسترش به مناطق ديگر بدن را دارند.

بيماري بطور عمده در اثر تماس افراد با ماده سرطا ن زا بر اثر استنشاق، خوردن، آشاميدن و مواجه در محل كار و محيط ايجاد مي شود. عادات فردي مانند استعمال دخانيات و رژيمهاي غذايي به نسبت عوامل ژنتكيي ارثي نقش بيشتري در اتيولوژي سرطان دارند.

وضعیت سرطان در جهان و بار آن:

سرطان بطور فزاينده اي عاملی مهم در بار جهاني بيماري در د هه هاي آينده خواهد بود. انتظار مي رود تعداد موارد جديد سرطان از 10 ميليون نفر در سال 2000 به 15 ميليون نفر در سال 2020 افزايش يابد و حدود 60 % اين موارد جديد در قسمتهاي كمتر توسعه يافتة جهان، ايجاد ميشوند.

از 10 میلیون مورد جدید سرطان در سال، 4/7 میلیون مورد در کشورهای توسعه یافته و نزدیک 5/3 میلیون مورد در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند. اگر چه این بیماری بطور عمده مشکل کشورهای توسعه یافته تلقی  می شود اما در واقع بیش از نیمی از همه سرطا نها در کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود.

در كشورهاي توسعه يافته، سرطان دومين عامل شايع مرگ و میر است و شواهد اپيدميولوژكي اشاره به ظهور روند مشابهي در كشورهاي درحال توسعه دارد. در حال حاضر سرطان عامل 12 % تمامي مر گها در سرتاسر جهان است. تقريبا در دوره زماني حدود 20 سال، مرگ در اثر سرطان از حدود 6 ميليون به 10 ميليون در سال افزايش خواهد يافت. فاكتور اصلي در اين افزايش رشد نسبی جمعیت سالمند در جهان، کاهش مرگ و میر در اثر بیمار یهای واگیر و افزایش ميزان بروز برخي سرطا نها در اثر استعمال تنباكو است.

در حال حاضر 20 ميليون نفر در دنيا با سرطان زندگي مي كنند در سال 2020 اين رقم احتمالاً به بالاي 30 ميليون نفر خواهد رسيد. اثرات سرطان بسيار بيشتر از تخمين تعداد بيماران خواهد بود. تشخيص اولية سرطان، هنوز براي بسياري از بيماران یك  واقعه كشنده تلقي مي شود و بيش از یك سوم بيماران حالت هاي اضطراب و افسردگي را تجربه مي کنند. سرطان به ميزان یكساني براي خانواده فرد نيز حالت استر س زا خواهد داشت و بطور عميقي بر موقعیتهاي اقتصادي و عملكرد روزانه خانوادة بيمار تأثيرمی  گذارد.

وضعيت سرطان در ايران:

سرطان، سومين عامل مر گ و مير در ايران است. سالانه بيش از 30000 نفر در اثر سرطان، جان خود را از دست مي دهند. تخمين زده می شود كه هر سال در كشور، بيش از 70000 مورد جديد سرطان، اتفاق  مي افتد. از طرفي با افزايش اميد به زندگي و افزايش درصد سالمندي در جمعيت كشور، انتظار  مي رود موارد بروز سرطان در یك دهه آينده به شدت افزايش يابد.

 

10 گام برای پیشگیری از سرطان :

1-     سیگار و قلیان نکشید و در معرض دود آن قرار نگیرید.

2-     روزانه حداقل 30 دقیقه ،تند راه بروید.

3-     روزانه 5 وعده میوه و سبزی بخورید.

4-     مصرف نمک ،قند،شکرو روغن روزانه خود را کاهش دهید.

5-     وزن خود را مدیریت کنید.چاقی و اضافه وزن بیماری زا ست.

6-     با کرم ضد آفتاب و پوشش مناسب از پوست خود محافظت کنید.

7-     الکل ننوشید و از مواد مخدر دوری کنید.

8-     آلاینده های سرطان زا را بشناسیدو از خود حفاظت کنید.

9-     با خود دیگران و محیط زیست مهربان باشید.

10- علایم هشدار دهنده سرطان را بشناسید و به موقع مراجعه کنید.

 

 

سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید