دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

برای دانلود کلیک کنید.

   دانلود : مسمومیت_با_مونواکسیدکربن.pdf           حجم فایل 5036 KB
   دانلود : کنترل_خونریزی_خارجی.pdf           حجم فایل 8636 KB
   دانلود : کمک_خواهی_از_اورژانس.pdf           حجم فایل 5184 KB
   دانلود : سوختگی.pdf           حجم فایل 6622 KB
   دانلود : سردرد_ناگهانی.pdf           حجم فایل 14784 KB
   دانلود : درد_قفسه_سینه.pdf           حجم فایل 9780 KB
   دانلود : تروما.pdf           حجم فایل 5554 KB
   دانلود : اسهال_و_استفراغ.pdf           حجم فایل 26923 KB
   دانلود : احیای_قلبی_بادست.pdf           حجم فایل 18777 KB