دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

کارکرد/حيطه

شرح وظيفه

برنامه‌ريزي

1.           تدوين استراتژي‌ها و برنامه عملياتي کاهش خطر بلايا و حوادث بر اساس استراتژي‌هاي بالادستي و با توجه به شرايط استاني (توپوگرافي و جغرافيايي...).

2.           تدوين برنامه پاسخ به حوادث و بلايا (Emergency Operation Plan- EOP)

3.           برنامه‌ريزي و اجراي تمرين‌هاي (مانور) آمادگي حوادث و بلايا

4.           تدوين برنامه‌هاي بازيابي تسهيلات بهداشتي، با رويکرد توسعه پايدار بر اساس نيازهاي بومي منطقه‌اي.

سازمان‌دهي و فرآيندها

5.           پيگيري و اجراي برنامه‌ها و اقدامات کاهش آسيب‌پذيري و ارتقاء آمادگي با تمرکز بر اتخاذ راهکارهاي پيشگيري قبل از وقوع جهت کاهش هزينه.

6.           استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات.

7.           اجراي نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي حوادث و بلايا.

8.           ثبت نظام داده‌هاي مراقبت بلايا.

9.           راه‌اندازي، تجهيز و استانداردسازي اتاق‌هاي فرماندهي بحران و ذخيره‌سازي لوازم و ملزومات ارائه خدمات بهداشتي اوليه.

10.        بازسازي مرکز (بعد از وقوع بلايا) و بازتواني برنامه‌هاي بهداشتي آسيب‌ديده جهت تجديدقوا.

نيروي انساني

(آموزش و توانمندسازي)

11.        اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تمرين‌هاي آمادگي حوادث و بلايا

12.         تمرين و مانورهاي توانمندسازي و جلب مشارکت عمومي براي حوادث و بلايا از طريق پوياسازي کميته‌ها با تأکيد بر هماهنگي بين بخشي و برنامه عملیات اضطراری (Emergency Operation Plan- EOP) -

راهبري و هدايت

13.        راهبري و هدايت ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به‌موقع و مؤثر جهت کنترل بحران در مواقع وقوع بلايا.

پايش و نظارت

14.        ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي در برابر حوادث و بلايا و تحليل مداوم محيط و عوامل محيطي (ماتريس... swot).

15.        ارزيابي خطر بلايا در ابعاد سازه‌اي و غير سازه‌اي و عملکردي با همکاري واحدهاي تخصصي دانشگاه/دانشکده.

16.        ارزيابي و آموزش آمادگي خانوارها براي حوادث و بلايا.

17.        ارزيابي سريع آسيب‌ها و نيازهاي مراکز و جامعه مورد پوشش و ثبت دقيق آن به‌منظور واکنش صحيح در زمان وقوع بلايا.

18.        ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب‌ديده در هنگام وقوع بلايا و تعيين شکاف آن‌ها با استانداردها و اقدام به رفع نيازها

19.        پايش و ارزشيابي اثربخشي ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه جهت ارتقاء روند در زمان وقوع بلايا.

20.        پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازيابي بلايا.

کارکرد/حيطه

شرح وظيفه

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

1.         تشکيل کميته بهداشت‌کار گروه سلامت در حوادث غيرمترقبه در ستاد معاونت بهداشت، شبکه بهداشتي درماني و واحدهاي بهداشتي تابعه

2.         جلب مشارکت عمومي براي اجراي برنامه‌هاي سلامت-محور کاهش خطر حوادث و بلايا

3.         مشارکت در تدوين و اجراي بازتواني رواني اجتماعي جمعيت تحت پوشش بعد از وقوع بلايا.

تهيه گزارش و مستندسازي

4.         تهيه دوره‌اي و منظم گزارش‌ها عملکرد واحد منطبق با سياست‌ها و برنامه عملياتي (با تحليل گزارش‌ها آماري دريافتي از واحدهاي محيطي و محاسبه شاخص‌ها).

5.         جمع‌آوري و ارائه دستورالعمل‌ها و روش‌هاي کاري و اطلاع‌رساني به ذينفعان (شفاف‌سازي)

مديريت منابع

6.          ذخيره‌سازي لوازم و ملزومات ارائه خدمت بهداشتي اوليه براي فاز پاسخ

 

نوآوري و پژوهش

7.         مشارکت در طراحي و اجراي طرح‌هاي مداخله‌اي پژوهشي در خصوص بهبود آمادگي فازهاي سه‌گانه بحران و کنترل و کاهش پيامدهاي بلايا و حوادث در منطقه