دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف  واحد آموزش بهداشت

۱. اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

۲.برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

۳. طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی وسایر شواهد در شهرستان.

۴. ارایه مشاوره فنی درزمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمانها ،ادارات و نهادها درشهرستان.

۵. آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان درموضوعات آموزشی،ارتباطی،اطلاع رسانی و ارتقای سلامت.

۶. برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت.

۷. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بررعایت استانداردهای در فرایندآموزش سلامت شهرستان .

۸. مشارکت درطراحی واجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان.

۹. توزیع منابع مالی برنامه آموزش و ارتقای سلامت شهرستان.

۱۰. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان.

۱۱. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمانها،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرداهداف آموزش و ارتقای سلامت.

۱۲. همکاری با سازمانهای  جمعی شهرستان درطراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی.

۱۳. مشارکت درایجادو توسعه محیط های حامی سلامت(مانند پایگاههای مقاومت بسیج ، بیمارستان های مروج سلامت ، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن ) در شهرستان.

 ۱۴. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کنندهای اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان.

۱۵. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

۱۶. توسعه برناه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطابانه در حوزه سلامت شهرستان.

۱۷. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت درمراکز آموزشی ،محیط های کار، مراکز ارایه خدمات سلامت و مکان های عمومی.

۱۸. همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای وداخلات سلامت شهرستان.

۱۹. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان.

۲۰. جمع آوری،تحلیل، گزارش و بازخوردآمار مربوط به فعالیتهای آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه.

۲۱. حمایت از تولید و توسعه منابع علمی ،رسانه هاو بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت شهرستان .

۲۲. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های نو برانه در زمینه ارتقای سلامت.

۲۳. شناسایی و حمایت ایده های نو برانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

۲۴. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان.

 شرح وظایف کارشناسان آموزش بهداشت شهرستان

 ۱. حداقل دوسال سابقه کاربرای نیروهای رسمی و درمورد نیروهای طرحی نیز ۶ ماه سابقه کار در مرکز بهداشتی درمانی

۲. حداقل فوق دیپلم در رشته های پیراپزشکی

شرایط احراز شغل :

۱. رابط آموزش قبل از شروع کار باید جدول شماره ۱ آموزش بهداشت کارکنان بدو خدمت را مطالعه ونمرات مورد قبول را کسب نموده باشد.

۲. رابط آموزشی قبل از شروع کار شرح وظایف و قوانین کلی استفاده از رسانه های آموزشی و دستور العمل نحوه ارزشیابی رسانه ها و معیارهای اختصاصي جهت استفاده از رسانه هاي چاپي ، تخته وايت برد،فيلم و ويدئو را مطالعه نموده و بتواند ارزشيابي نمايد.

۳. رابط آموزشی در کلیه دوره های آموزش بهداشت در عمل(طراحی و مهندسی برنامه های آموزشی؛ برنامه ریزی ارتباطی ، نياز سنجي آموزشي....) که توسط واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان تشکيل ميدهد شرکت نموده و بتواند نمره قبولي را کسب نمايد.

شرح وظایف رابط آموزشی :

الف : آموزش

۱. شناسایی کلیه مشکلات و اولویت های آموزشی منطقه تحت پوشش خود و لیست نمودن آن بر روی برد

۲. برنامه ریزی در جهت رفع آن در حد امکان با همکاری مسئول مربوطه

۳.شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان با همکاری مسئول مربوطه و اعلام آن به ستاد

۴. تهیه جدول گانت ماهانه پیش بینی فعالیتهای آموزشی با همکاری کلیه واحدها

۵. تهیه برنامه فعالیتهای آموزشی هفتگی بر اساس گانت ماهانه و نصب در محل مناسب به نحوی که در معرض دید مراجعه کنندگان باشد.

۶. تعیین نیازهای تجهیزاتی مرکز و جلب مشارکت مسئول مربوطه جهت تجهیز مرکز به فضای آموزشی مناسب و وسایل کمک آموزشي و پيگيري تامين آن از سوي ستاد

۷. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف جهت آموزش عملی دانشجویان اعزامی و نظارت بر ارائه آموزش مناسب ایشان به گروه هاي هدف مرکز (همکاري در ارائه محتوي و شيوه آموزش مناسب)

۸. نظارت بر عملکرد دانشجویان وتکمیل فرمهای ارزشیابی دانشجویان و فرمهای حضورو غیاب روزانه آنها

۹. برنامه ریزی جهت انتقال محتوی آموزشی ارائه شده در دوره های آموزشی کارکنان بعد از گذراندن دوره

۱۰. ارائه آموزش در جلسات آموزش گروهی در رشته تخصصی خود و نظارت بر برگزاری جلسات آموزشی گروهی توسط سایر واحدها

۱۱. ارائه آموزشهای تخصصی واحد

۱۲. برنامه ریزی آموزشی برای برون بخش از جمله مدارس،کارخانجات و صنوف با همکاری واحدها

 

ب: ارتباطات

۱. مشارکت با مسئول مربوطه جهت تشکیل جلسات منظم دو ماهانه شورای کارکنان مرکز به منظور اتخاذ تصمیمات گروهی بر اساس اصول پویایی گروه و ثبت آن بصورت صورتجلسه و بایگانی نمودن آن در زونکن اختصاصی

۲. بکارگیری صحیح رسانه های ارسالی به مرکز به شرح ذیل:

۲-۱- کلیه رسانه های آموزشی ارسالی بر اساس طرح توزیع ، ابتدا در دفتر ثبت فعالیتهای آموزشی بر اساس کد ؛ عنوان رسانه ؛ تعداد رسانه دریافتی ، نوع رسانه و زمان دريافت رسانه، ثبت و سپس يک نمونه از رسانه در زونکن اختصاصي به تفکيک موضوع و کد داده شده نگهداري شود. نگهداري کليه فرم هاي طرح توزيع ارسالي در يک زونکن ويا سيستم

۲-۲- کلیه محتواهای آموزشی گروهی بر اساس دستورالعمل و با همکاری آموزش دهندگان تهیه و در زونکن اختصاصی تحت عنوان آرشیو محتوای آموزشی نگهداري شود.(جزوه هاي ارسالي از ستاد نيز نگهداري گردد.) در صورت دسترسي به کامپيوتر نيازي به نگهداري در زونکن نمي باشد.

۲-۳- نظارت بر تکمیل فرمهای تایید برنامه آموزش گروهی بر اساس جدول گانت ماهانه

۲-۴- نظارت بر برگزاری حداقل ۸ کلاس آموزشی گروهی در هر ماه بر اساس نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مشکلات اولی منطقه ، مناسبت های بهداشتی ، الويت هاي فصلي ، باورهاي غلط منطقه و يا موضوعات اعلام شده از ستاد با مشارکت فعالانه کليه پرسنل بهداشتي درماني ويا دانشجويان اعزامي .

 

۲-۵- نگهداری فرم های تایید برنامه آموزش های درون بخش و برون بخش در زونکن اختصاصی .

۲-۶- برگزاری حداقل دو جلسه آموزش برون بخش در هر ماه

۲-۷- ارسال فرمهای تایید برنامه آموزش های برون بخش که هماهنگی آن توسط ستاد انجام شده است به ستاد شهرستان.

۲-۸- همکاری با مسئول مربوطه جهت تامین تابلوهای آموزشی مراجعین و کارکنان به تعداد کافی در مرکز و نصب آن در مکان های مورد توجه خاطبین

۲-۹- نصب مناسب موضوعات رسانه ها که بر اساس نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر مشکلات اولی منطقه، مناسبت های بهداشتی ، اولویت های فصلی، باورهاي غلط منطقه ويا موضوعات اعلام شده از ستادتهيه گرديده است .

۲-۱۰- کنترل تغییر رسانه های نصب شده به نحوی که هر سه هفته یکبار تغییر یابد.

۲-۱۱-پیشگیری از نصب هرگونه رسانه که جنبه تبلیغاتی برای شرکت یا بخش اقتصادی خاصی دارد و کنترل نصب مطالب علمی روزنامه ها در صورت تاييد مسئول مرکز در تابلوي هاي آموزشي.

۲-۱۲- استفاده از رسانه های صوتی تصویر بر اساس مناسبت ها ویا نیاز سنجی به صورت مستمر و مفید(در مرکز ویا آموزشهای برون بخش)

۳. ارزشیابی ، رسانه های چاپی ارسال شده (جهت ارزشیابی)بر روی گروه هدف با همکاری کارکنان مرکز و اعلام بازخوراند به واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان مربوطه .

۴. همکاری با مسئول مربوطه جهت شناسایی افراد کلیدی و سایر اطلاعات منطقه تحت پوشش به منظور جلب مشارکت گروه های هدف و انجام فعالیتهای در جهت ارتقا سلامت منطقه

 

ج-تهیه ویا توزیع رسانه

۱. ارزشیابی رسانه های ارسالی بر روی گروه های هدفی که رسانه برای آنان تهیه شده.البته در صورتی که در فرم طرح توزیع رسانه ارزشیابي آن مورد تاکيد قرار گرفته با شد.

۲. ارسال يک نسخه از بازخوراند رسانه هاي ارزشيابي شده توسط مراکز بهداشتي درماني به واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان .

۳. تکميل جدول رسانه هاي ارزشيابي شده به تفکيک موضوع در هر ماه توسط رابط آموزشي در دفتر ثبت فعاليتهاي آموزشي(در بخش ۴) .

د-آمار و اطلاعات

۱-ارسال آمار فعالیت های آموزشی تا روز پنجم هر ماه به ستاد شهرستان و رعایت کلیه نکات آماری بر اساس دستورالعمل

۲-تهیه و ارسال به موقع پاسخ به بازخوراند آمار فعالیت های آموزشی از ستاد شهرستان تابعه

۳-تهیه دفتر ثبت فعالیتهای آموزشی این دفتر شامل:

الف) آمار آموزش گروهی ارائه شده به گروه هدف به تفکیک موضوعات آموزشی در هر ماه

ب) آمار آموزش چهره به چهره به گروههای هدف در کلیه واحدهای تحت پوشش به تفکیک هر ماه ج) آمار دوره های کارکنان در مرکز در طول هر ماه

د) :رسانه های آرشیو شده به تفکیک موضوع در هر ماه

۴-تهیه نمودار آماری مقایسه ای از فعالیتهای آموزش گروهی و آموزش چهره به چهره به تفکيک سه ماهه،شش ماهه،نه ماهه و يکساله با سال گذشته و نصب بر روي برد سرپرست،

5-تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده در مرکز در مناسبتها به صورت مصور وارسال به ستاد