دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣


  • بهبود كمي وكيفي مراقبتهاي دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان
  • كاهش ميزان مرگ مادران بر اثر عوارض بارداري وزايمان
  • كاهش موارد زايمانهاي دوره نديده
  • كاهش موارد بارداريهاي پرخطر
  • كاهش زايمانهاي زودرس
  • ارتقاء سطح آگاهي خانواده‌ها در مورد ترويج زايمان ايمن و كاهش سزارين