دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

 

 

 • مدیر گروه : دکتر قاسم روکی
 • مدرک تحصیلی :  دکترای حرفه ای
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی :  rokigh1@medsab.ac.ir

 

 

 


 

 • کارشناس برنامه سالمندان : حسن عباسیان
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : abbaseyanh1@medsab.ac.ir

 

 


 

 • کارشناس برنامه باروری سالم: خانم محمدی
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : mohammadio1@medsab.ac.ir

 


 • کارشناس برنامه کودکان: خانم طیبه نوروزی نژاد
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی :  novrozinejadt1@medsab.ac.ir

 


 • کارشناس برنامه میانسالان و ترویج تغذیه با شیر مادر: مریم شهرآیینی
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی مامایی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : shahraeini90@yahoo.com و shahraeinim1@medsab.ac.ir

 


 • کارشناس برنامه مادران: اقدس پرویزی
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی مامایی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : parvizi1345@yahoo.com و parvizia1@medsab.ac.ir