دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

عملکرد مرکز آموزش بهورزي

   مركز آموزش بهورزي سبزوار از بهمن ماه سال 1360 شروع بكار نموده و تا كنون 25دوره بهورز گزينش و فارغ التحصيل نموده است.

‹‹ وضعيت مركز آموزش بهورزي سبزوار ››

سال تأسيس

1360

تعداد دوره فارغ التحصيل شده

25 دوره

تعداد كل بهورزان فارغ التحصيل شده

537نفر

تعداد كل بهورزان فارغ التحصيل شده جهت شهرستان سبزوار

 414نفر

تعداد كل بهورزان فارغ التحصيل شده جهت سایر شهرستان ها

 123نفر

تعداد كل ماما ی روستایی فارغ التحصيل شده

 106نفر

      در ابتدا به علت محدود بودن تعداد مركز آموزش بهورزي در سطح استان اين مركز اقدام به آموزش بهورزجهت شهرستانهاي ديگر نموده است كه به شرح زير مي باشد :

                           ‹ ‹ دانش آموزان تربيت شده جهت ساير شهرستانها ››

رديف

نام شهرستان

بهورز زن

بهورز مرد

1

اسفراين

18

11

2

بجنورد

10

16

3

تربت حيدريه

10

1

4

فردوس

10

-

5

گناباد

9

-

6

طبس

4

3

7

قاين

4

-

8

تايباد

4

-

9

نيشابور

2

9

10

كاشمر

-

12

جمع

71

52

نمودار گزينش بهورز در مرکز آموزش بهورزی شهرستان سبزوار(( 1360 لغايت 1390 )) 

         نمودارتعداد بهورزان فارغ التحصیل شده جهت سایر شهرستان 1369-1360

                              نمودار گزينش ماما روستا در شهرستان سبزوار