دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

1- کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
2- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
3- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
4- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان بیمار
5- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان سالم
6 - افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی