دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

وظايف واحد امور دارويي معاونت بهداشت

 

 1. كنترل كيفي دارو هاي موجود در انبار در مواقع لزوم
 2. پايش دارو خانه هاي مراكز بهداشتي درماني ،خانه هاي بهداشت ،انبار هاي دارو يي و ارسال پسخوراند
 3. نظارت بر عملكرد فني مسئولين امور دارويي مراكز تابعه
 4. بررسي ميانگين قيمت و اقلام تجويزي در هر نسخه به صورت ماهانه
 5. باز نگري و اصلاح فرم هاي آماري مراكز بهداشت و مراكز بهداشتي در ماني تابعه
 6. اجراي طرحهاي تحقيقاتي در صورت لزوم
 7. مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تامين به موقع دارو هاي مورد نياز براساس پروتكل هاي يپيشنهادي
 8. ويرايش بسته هاي آموزشي به صورت سالانه مطابق با دستورالعمل هاي جديد
 9. آموزش مسئولين امور دارويي بدو خدمت
 10. تدوين متون و برنامه هاي آموزشي در صورت لزوم
 11. مشاركت و همكاري در اجراي آموزش مستمر براي رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه امور دارويي
 12. تشكيل جلسات كارشناسي و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات
 13. شركت در جلسات مرتبط
 14. شركت در كار گاههاي مرتبط
 15. نگهداري وتوزيع داروهاي مراقبتي وبيماريهاي گروه هدف
 16. بررسي ليست آخرين قيمت دارو ها و ارسال به مراكز تابعه
 17. هماهنگي جهت جابجايي داروهاي تاريخ نزديك بين مراكز و يا با ساير دانشگاهها