دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

برنامه ريزی در جهت بهبود وضعيت تغذيه کارکنان در مراکز کار جمعي) با اولويت مراکز نظامي و انتظامي، واحدهای کار بزرگ، زندان ها و
ادارات دولتي( منجر به بهبود تغذيه شاغلين شده و پيامد های کوتاه مدت آن افزايش بهره ور ی، کاهش غيبت های ناشی از کار و کاهش 
نرخ بروز بيمار ها غير واگير خواهد شد.
هدف کلی: افزايش ميزان دسترسي و بهره مند شاغلين در مراکز کار جمعي به سبد غذايي مطلوب، سالم و ايمن