دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

 

 

دبیر خانه پزشك خانواده و بيمه روستائي :

•1. مشاركت و برنامه ريزي در اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20000 نفر.

•2. نظارت و پايش مراكز مجري برنامه.

•3. هماهنگي و پيگيري جلسات استانی (اداره کل بیمه سلامت استان )در تنظیم قرارداد و توزيع اعتبارات برنامه پزشك خانواده .

•4. ارائه آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ، متون آموزشي مورد نياز پزشكان و اعضای تيم سلامت .

•5. انجام ضریب عملکرد و حضور و محاسبه 80 %حقوق اعضای تیم سلامت .

•6. پایش و ارزشیابی و محاسبه 20%حقوق اعضای تیم سلامت .

7.نظارت و اجرای دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی (شماره 19)در کلیه شبکه هاو مراکز مجری برنامه پزشک خانواده