دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

 

 

 

    

   چک لیست پایش پزشک خانواده
کلیک کنید
   چک لیست پایش ماما
کلیک کنید
  دستورالعمل تکمیل پرسشنامه سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر کلیک کنید
   دستورالعمل اجرایی سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر  کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویزه پزشک نسخه( 6و1) کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویژه غیر پزشک نسخه (5و1) کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش نسخه (1و1) کلیک کنید
  خدمات سلامت سطح اول ویژه استفاده در شهر،حاشیه شهرو مناطق روستایی فروردین 1395 کلیک کنید
    دستورالعمل اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری
کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (نظارت دوره آموزشی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (پرسش و پاسخ آموزش سبزوار) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (ثبت دوره) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (ثبت توجیهی)

کلیک کنید

  برنامه آموزش کارکنان (صدور مجوز) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (شیوه نامه آموزشی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (طرح درس تربیت مربی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم 2017)

کلیک کنید

  برنامه آموزش کارکنان (فرم حضور غیاب) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم مدرس) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم نهایی گواهی تدریس) کلیک کنید

                                                                

 


 
   دانلود : فرم_وضعیت_حضور(پشت)1401.xlsx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم_وضعیت_حضور(رو)1401.xlsx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : چک_ليست_مرکز_سلامت_شهري.xlsx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : چک_ليست_مرکز_شهري_-روستايي.xlsx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : چک_ليست_پایش_جامع_از_مرکز_منتخب.xlsx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : چک_لیست_پایش_جامع_از_ستاد_شهرستان.xlsx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : چک_لیست_پایش_جامع_از_ستاد_دانشگاه.xlsx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : چک_ليست_پايش_جامع_از_خانه_بهداشت.xlsx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : 1چک_ليست_پايش_جامع_از_پایگاه_سلامت.xlsx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : ورژن_21_پزشک_خانواده.pdf           حجم فایل 1256 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_گسترش.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : چک_لیست_های_ارزیابی.xlsx           حجم فایل 91 KB
   دانلود : پایگاههای_سلامت_برونسپاری_شده.xlsx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : شرح_وظایف_ستاد_دانشگاه_های_علوم_پزشکی.docx           حجم فایل 100 KB
   دانلود : بسته_خدمات_سطح_1.doc           حجم فایل 3150 KB
   دانلود : شرح_وظیفه_دندانپزشک.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : شرح_وظیفه_دستیار_دندانپزشک.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : شرح_وظیفه_پرستار.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : شرح_وظیفه_پذیرش.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : شرح_وظایف_مراقب_سلامت_ماما.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : شرح_وظایف_مراقب_سلامت.docx           حجم فایل 28 KB
   دانلود : شرح_وظایف_پزشک_.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : دستورالعمل_آموزش_کارکنان1401.pdf           حجم فایل 1072 KB
   دانلود : تشخیص_و_درمان_covid-19_پزشک.pdf           حجم فایل 1074 KB
   دانلود : نسخه_نویسی6.40.pdf           حجم فایل 1201 KB
   دانلود : راهنمای_سامانه_سیب_.ویزیت_پزشک._نسخه6.40.pdf           حجم فایل 1201 KB