دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

1-ثبت کلیه اطلاعات واحدهای تابعه (خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت ،مراکز خدمات جامع سلامت ،ستاد شبکه ها ،ستاد معاونت و...در منوی ساختار سامانه و بروزرسانی هر سه ماه یکبار

2- ثبت کلیه اطلاعات تقسیمات کشوری با ترسیم سطوح ارائه خدمات در سامانه و بروزرسانی هر 6 ماه یکبار

3- ثبت کلیه اطلاعات پرسنلی بر اساس رشته شغلی در سامانه و بروزرسانی به صورت مستمر

4- تعریف و حذف نقش برای کاربران سامانه به تعداد کلیه نیروهای موجود

5- آموزش سامانه سیب به نیروهای جدید وبه صورت دوره ای برای نیروهای موجود سیستم

6- رفع اشکالات موجود فنی در نحوه ارائه خدمات ،نقش کاربران ،شاخص گیری ، بررسی اطلاعات پرونده و ثبت و ویرایش اطلاعات 

7- ارسال اشکالاتی که توسط کارشناس گروه گسترش که امکانپذیر نباشد به سطح ملی با پیگیری مستمر

8- گزارشگیری از سامانه جهت تک تک کاربران ،بررسی عملکرد خانه بهداشت،پایگاه سلامت ،مراکز خدمات جامع ،ستاد شبکه ها و ارسال برای مسئولین فوق 

9- مداخلات لازم در راستای ارتقاء خدمات و برنامه هادر کلیه سطوح ارائه خدمات

10- تدوین برنامه عملیاتی سه ماهه ،شش ماه ،یکساله بر اساس اهداف کشوری و دانشگاهی