دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

هدف اختصاصی 1 :

تبیین سن مناسب ازدواج و رضایتمندی از زندگی زناشویی از طریق:

 • ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب و اهميت فرزند آوري سالم
 • تلاش در جهت ارتقاي آگاهي زوجين در ابتداي زندگي زناشويي با هدف ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي
 • مشاوره در راستاي :

 • افزايش بارداري هاي ارادي و برنامه ريزي شده
 • كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول
 • كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان
 • كاهش بارداري هاي پرخطر
 • كاهش سقط غير قانوني و غير شرعي
 •  تلاش در جهت کاهش میانگین سن ازدواج
 • تقویت برنامه آموزش هنگام ازدواج
 • آموزش زوجين هنگام ازدواج
 • فرهنگ سازی در نوجوانان و جوانان در خصوص تمایل به ازدواج و ارزشهای زندگی مشترک
 • برنامه ریزی برای آموزش مهارتهای زندگی
 • ایجاد برنامه خدمات پس از ازدواج
 • ارتقا محتواهای آموزشی موجود (ارایه دهنده و گیرنده خدمت)
 • بستر سازی برای مشارکت سایر دستگاه ها
 • استفاده از ظرفيت معتمدين محلي

هدف اختصاصی 2:

تأمین سلامت باروری جمعیت تحت پوشش و فرزندآوری سالم از طریق:

 • آموزش پرسنل در مورد ارایه حقوق سلامت باروری
 • ارتقای کیفیت خدمات مشاوره
 • کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول
 • کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان
 • افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده
 • کاهش بارداری های پرخطر
 • کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی
 • گسترش خدمات بازگشت باروری پس از اعمال جراحی پیشگیری از بارداری
 • تهيه شاخص های برنامه سلامت باروری ( شاخص درصد بارداري ناخواسته، درصد بارداري پر خطر، تعداد فرزند دلخواه، نرخ ناباروري)
 • ارتقا محتواهای آموزشی موجود
 • تأمين خدمات باروري سالم در راستاي سلامت مادر و كودك
 • ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تأكيد بر فرزند آوري سالم
 • بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها
 • استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

هدف اختصاصی 3:

کاهش موارد ناباروري از طریق :

 • ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری
 • احصای عوامل محیطی مستعد کننده ناباروری و همکاری برای طراحی مداخلات لازم
 • غربالگري ، شناسايي و ارجاع افراد نابارور به سطوح بالاتر
 • کاهش سقط های خودبخودی
 • توانمند سازی ارایه کنندگان خدمات