دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف , واحد دبیرخانه

 

-وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط

-ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه

-پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد 

-انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور

-پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوط

-صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط

-مسئول کلیه مکاتبات اداری معاونت چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و ارتباط با کلیه معاونتهای آموزشی معاونت تحقیقات-معاونت دانشجویی- معاونت درمان توسط دانشگاه و ستاد دانشگاه- دانشکده ها و درمانگاهها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم از طریق اینترنت