دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

 

مقدمه

هرنظام سازمانی برای پاسخ دادن به نیازهای فعلی و نیز گام نهادن در عرصه آینده نیازمند آموزش کارکنان سطوح مختلف خود می باشد. بازآموزي و يا به تعبير ديگر آموزش ضمن خدمت عبارت است از ايجاد يك يادگيري سازمان يافته كه در طول يك دوره زماني مشخص به منظور ارتقــاي دانش، مهارت هاي شغلي و موقعيت كاركنان به وقوع مي پيوندد. مرکزآموزش بهورزی با داشتن 6 مربی در رشته های پرستاری- مامایی -  بهداشت محیط و حرفه ای- مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده وظیفه تربیت و آموزش فراگیران  بهورزی و نوآموزی و باز آموزی(آموزش ضمن خدمت) پرسنل محیطی اعم از بهورزان وسایر اعضاء تیم سلامت(پزشک-کاردانهای ناظر مبارزه با بیماریها- بهداشت خانواده- بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای) را با استفاده از آخرین روشها- تکنیکها و الگوهای آموزشی درمناطق روستایی به عهده دارد.  

 برنامه زمانی آموزش ضمن خدمت بهورزان درسال 1396 (حضوری -غیرحضوری )

 

 

ردیف

عنوان دوره یاپودمان آموزشی

ساعت دوره

تاریخ آزمون/ کارگاه

1

2

3

 

4

5

6

7

7