دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

در سال 1374 و در راستاي ادغام فعاليتهاي بهداشتي درماني در سيستم شبكه، طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHCبا هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمايشي در چند شهر كشور به اجرا در آمد.

ارتقاء بهداشت دهان و دندان جامعه مستلزم دسترسي آسان مردم به مراقبتهاي اوليه بهداشتي دهان و امكان استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان به صورت طبقه بندي شده مي باشد. گستردگي شبكه مراقبتهاي اوليه بهداشتي در كشور اين امكان را در زمينه مراقبتهاي عمومي ميسر ساخته است.

وضعیت کنونی واحد

واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با جمعيت تحت پوشش حدود 524024 نفر(197922 نفر جمعيت روستائي و 326102 نفر جمعيت شهري) در 6 شبکه بهداشت و درمان(سبزوار،خوشاب،جوین،جغتای،ششتمد وداورزن) دارای 34 مرکز دارای واحد دندانپزشکی(30 مرکز فعال ، 4 مرکز غیر فعال) با کادر پرسنلی 23 نفر دندانپزشک رسمی و طرحی ،17 نفر دستیار دندانپزشک همگام با ساير بخشهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستاي تامين سلامت جامعه قدم بر می دارد.

مدیر این واحد كارشناس مسئول سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی(دکتر احسان جنت آبادی) مي باشد.