دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

                                                                            

 •                 مدیر گروه: حمیده فرهادیان          
 •                 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 •                 نوع استخدام : رسمی
 •                آدرس پست الکترونیکی :
 •      کارشناس مسئول سلامت روان : فاطمه حسن نژاد         
 •                        مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی           
 •                        نوع استخدام : پیمانی
 •                       آدرس پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 •     کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیادو سلامت اجتماعی: نسرین خالقی           
 •                       مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 •                       نوع استخدام: قراردادی