دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

 

 

 

                                اصول کلی اعمال مدیریت عبارت است  از:                                                                                       

                                             1- برنامه ریزی، 2- سازماندهی، 3- رهبری و 4- نظارت .

         

يكي ازمفاهیم مهم نظارت در لغت، «مراقبت توأم با زيركي و فراست» است. باید دانست که در امرنظارت و ارزیابی، واژه ها و اصطلاحات مختلفی وجود دارد لیکن هدف همه آنها یکی است.از جمله این اصطلاحات کنترل، نظارت، ارزیابی، بازرسی، ارزشیابی و پایش می‏باشد.(1) نظارت جزئي ازفرآيند مديريت است كه براي اندازه گيري منابع بكاررفته شده تأكيد دارد و به مديركمك مي كندتا از ظهورحوادث غيرمنتظره ونامطلوب درسيستم مطلع شود و فعاليتهاي خودرادرجهت هدف هدايت نمايد. نظارت نبايد فقط به « بيان مشكل » ختم شود بلكه بايد « به شناخت مشكل » و « حل آن » نيز منجر گردد.


       اولين قــدم در فرآیند پايش و ارزشيابي، تهيـــــــه چك ليست هاي استاندارد شده ارايه خدمات است. اين اقدام اصولي به منظور انجام پايش و ارزشيابي جــامع برنامه ها در سطوح محيطي خواهد بود و آن را از حالت سليقه اي خارج خواهد ساخت. باید توجه داشت که نظارت و کنترل به صورت چرخه ‏ای از مراحل می‏باشد؛ یعنی دارای هدف، فعالیت های منظم و ارسال پسخوراند می باشد.

درصد بازدید مربیان از خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تابعه سال1401