دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

      

تاریخچه:

   حضور آمار در طول فعالیتهای سیستم بهداشتی بعنوان قسمتی لاینفک از آن همواره مورد توجه بوده است اما مطرح شدن این واحد با

عنوانی رسمی تر و پررنگ تر در سال 1375 به انجام رسید .

در گذشته وظایف این واحد بیشتر شامل جمع آوری ، سرجمع کردن ، وارسال آمار به سطوح بالاتر را شامل میگردید که بتدریج آنالیز و تهیه

 گزارشات تخصصی اماری جهت استفاده های مختلف نیز همچنین تهیه سالنامه ها و سیمای سلامت ، بررسی تهیه برنامه های نرم افزاری

 آماری مورد نیازسیستم را عهده دار گردید . 

با توجه به نیاز روز افزون معاونت بهداشتی دانشگاه به استفاده از رایانه و نرم افزارهای وابسته  قسمت رایانه به عنوان زیر مجموعه واحد آمار

 ایجاد وبه فعالیت میپردازد . با توجه به گستردگی نیازمندیها به رایانه احتمالا" در آینده قسمت کامپیوتر به واحدی مستقل ارتقا خواهد یافت .

در حال حاضر کلیه درخواستهای آماری دانشگاه و معاونتهای تابعه ، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین ارگانهای خارج از حوزه دانشگاه که به

 نحوی مربوط به این معاونت میباشد از طریق این واحد مرتفع می گردد .