دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢


شرح وظایف مدیر گروه :

1. بررسی و شناخت بیماری های روانی سطح دانشگاه به تفکیک نوع بیماری

2. انجام بررسی های اپیدمیولوژیک بیماری های روانی در سطح دانشگاه و تعیین شاخص اپیدمیولوژیک مربوطه

3. ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه سلامت روان

4. پیگیری و اجرای برنامه هایی که در سطح وزارت مصوب می گردد.

5. جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و داده های مربوط به مراقبت بیماران روانپزشکی

6. پایش مراکز تابعه به منظور بررسی فعالیت های مرکز مذکور در زمینه سلامت روان

7. ارائه گزارش عملکرد به صورت فصلی به مقام مافوق

8. بررسی و شناسایی مشکلات مربوط به حوزه سلامت روان سطح دانشگاه و ارائه راه حل های منطقی و متناسب و ارائه گزارش مکتوب به معاون بهداشتی

9. اجرای برنامه های مختلف و متنوع در سطح منطقه به مناسبت های مختلف مانند: هفته سلامت روان، روز جوان و نوجوان، روز جهانی کودک و ...

10. تهیه و تدوین شرح وظایف کارشناسان شبکه ها

11. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

12. طراحی و تدوین رسانه های آموزشی مانند پوستر، مقاله ، پمفلت و...

13. هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت روان

14. شرکت در کارگاه ها و جلسات آموزشی

15. اجرا و برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی در زمینه های مختلف سلامت روان ویژه گروه های مختلف مانند کارشناسان سلامت روان شبکه ها، کارکنان حوزه سلامت و ...

16. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و کنترل ارسال آمار خودکشی

 
شرح وظایف کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد :

1. تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی ها و اولویت های پیشنهادی در حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد

2. ایجاد ارتباط مؤثر با سایر واحدهای مرتبط در داخل و خارج معاونت بهداشتی

3. شرکت در جلسات، کمیته ها و سمینارهای مرتبط با پیشگیری از سوء مصرف مواد

4. مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های بازآموزی و سمینارهای آموزشی مرتبط با برنامه ها

5. تهیه و تدوین شرح وظایف کارشناسان شبکه ها

6. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

7. نظارت، ارزیابی و پایش عملکرد کارشناسان شبکه ها در خصوص برنامه های سوء مصرف مواد

8. پیگیری و بررسی برنامه و طرح های مرتبط و گزارش به مقام مافوق

9. ارائه بازخورد در جهت تقویت عملکرد واحدهای تابعه و رفع نواقص

10. مشارکت در تهیه و تدوین رسانه های آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده

11. پیگیری و نظارت بر انجام نیازسنجی های آموزشی گروه هدف

12. نظارت بر آموزش گروه های هدف و جمعیت در معرض خطر

13. مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی، مقاله و پمفلت و...

14. معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در راستای اهداف برنامه ها و نظارت بر اجرای آن

15. شرکت در جلسات کمیسیون ماده 31

16. شرکت در جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان

17. مشارکت در نظارت بر عملکرد کلینیک های ترک اعتیاد

18. نظارت بر حسن اجرای خدمات DIC

 شرح وظایف کارشناس مسئول سلامت اجتماعی:

1. شناسایی معضلات اجتماعی(نوع، شدت، وسعت) در طبقات و محیط های اجتماعی مختلف

2. بررسی نیازهای سلامت اجتماعی مردم به ویژه در جمعیت آسیب پذیر

3. بررسی عوامل مؤثر بر سلامت روان جامعه

4. ارائه گزارش سالیانه برنامه های سلامت اجتماعی دانشگاه

5. هماهنگی و جلب مشارکت سایر نهادها و ارگان ها جهت برنامه ریزی در زمینه سلامت اجتماعی

6. تهیه و تدوین شرح وظایف کارشناسان شبکه ها

7. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

8. همراهی با تیم نظارت و بازدید کننده از مراکز تابعه به منظور بررسی فعالیت های مراکز مذکور در زمینه برنامه های سلامت اجتماعی

9. هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت اجتماعی

10. پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

11. تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش سلامت اجتماعی جهت رده های مختلف بهداشتی و درمانی و جمعیت عمومی

12. طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر، پمفلت،مقاله و...

13. شرکت در کارگاه ها و سمینارهای سلامت اجتماعی

14. هماهنگی و جلب مشارکت NGO ها و خیرین در خصوص مداخلات مورد نیاز و رفع معضلات اجتماعی