منو اصلی
لینکهای مفید

دستورالعملها:

برای دانلود دستور العمل جوانان از لینک زیر استفاده نمایید

http://www.medsab.ac.ir/uploads/dasturjavanan.rar

   دانلود : دستورالعمل_اجرائي_مدارس.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : سامانه_سیب_1.pdf           حجم فایل 3145 KB
   دانلود : نحوه_ارجاع_و_بازخورد_ازطریق_سیب.pdf           حجم فایل 443 KB
   دانلود : check_list-madares.rar           حجم فایل 1779 KB
   دانلود : پرونده_سلامت_مدرسه_pdf.rar           حجم فایل 1107 KB
   دانلود : چک_لیست__جوانان_PDF.rar           حجم فایل 981 KB
   دانلود : چک_لیست__نوجوانان.rar           حجم فایل 1432 KB
   دانلود : دستورالعمل_هفته_جوان97.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_طرح_تمرینات_کش.docx           حجم فایل 1066 KB
   دانلود : آيين_نامه__شوراي_سلامت_مدارس.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دستورالعمل_سامانه_یکپارچه_به.pdf           حجم فایل 3111 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یاری_جوانان.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود : دستورالعمل_پایگاه_تغذیه_سالم.pdf           حجم فایل 1215 KB
   دانلود : پايگاه_تغذيه_س.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : shenasnamehdanshgovirayesh24.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود : dastorlamlshenacnamehdanshgo.pdf           حجم فایل 615 KB
   دانلود : bastehkhdmatighepezeshk.pdf           حجم فایل 1264 KB
   دانلود : basteh_khdmatipezeshk.pdf           حجم فایل 1403 KB