دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان

 • بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها
 • شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)
 • تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها ،استراتژيهاي كلي
 • تعيين واعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد .... ) بين مراكز تابعه
 • برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف
 • برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان
 • برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
 • هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها
 • نظارت براجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها
 • نظارت وپايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني
 • نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش
 • پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت
 • هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتهاي دندانپزشكي
 • جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي استاني و كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح"سنجش سلامت دهان ودندان كودكان پايه اول دبستان"
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح كشوري"پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان مقطع ابتدايي از طريق فلورايد تراپي"
 • مشاركت در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي
 • بازگشت به صفحه اصلی