دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

برنامه آموزش دانش آموزان بهورزی

مواد درسی،تعداد ساعات و تقویم زمانی برنامه آموزش بهورزی براساس نظام واحدی به مقدار 3341ساعت  ،در مدت   24 ماه معادل 75  واحد با احتساب دروس نظری عملی و کارآموزی می باشد .

الف - پایه اول شامل: 29 هفته و10 ساعت آموزش نظری، عملی درمرکز آموزش بهورزی و 15هفته کارآموزی درخانه بهداشت آموزشی است که مجموع آموزش نظری،عملی و کار آموزی در پایه اول 1506  ساعت و معادل  35/5  واحد درسی می باشد.

ب- پایه دوم شامل :24 هفته و 29 ساعت آموزش نظری، عملی درمرکز آموزش بهورزی و 22 هفته و22ساعت کارآموزی درخانه بهداشت دانش آموزی است . مجموع آموزش های نظری، عملی وکار آموزي  درپایه دوم    1835 ساعت  و معادل 39/5  واحد درسی می باشد.