دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

برنامه ارزیابی و رضایت سنجی

- در راستای ارائه خدمات مطلوب به جمعیت تحت پوشش سیستم پیامکی با ثبت شماره تلفن کلیه خانوارها در سامانه سیب به صورت مستمر انجام می گردد فلذا کارشناس ارزیاب پس از اعلام نارضایتی فرد خدمت گیرنده از واحدهای تابعه معاونت بهداشت بلافاصله با نامبرده تماس و علت اصلی اعلام نارضایتی بررسی و نهایتاً مداخلات فنی ،اجرایی،اداری ،بهداشتی ودرمانی انجام می گیرد .